Föreningens stadgarStadgar för Västergötlands Fornminnesförening.
(Tidigare stadgar antagna vid årsmöte den 14 maj 1977 och vid extra föreningsmöte den 10 dec. 1977, ändringar antagna vid årsmöte den 24 maj 1986 resp. 28 maj 1987 samt 9 maj 2009).

 

§ 1.
Västergötlands Fornminnesförening har till uppgift:

att   främja kunskapen och känslan för landskapet

att   verka för att kulturminnen och kulturlandskap bevaras och att av tids- och samhällsförhållanden påkallade förändringar        och nydaningar anpassas till landskapets hävd och egenart

att   verka för forskning rörande landskapets historia

att   genom publikationer och föreläsningar och på annat sätt söka fördjupa och förmedla kunskap om Västergötlands kultur,
       språk och sedvänjor

att   utse två ledamöter och två suppleanter till styrelsen för stiftelsen Skaraborgs länsmuseum (Västergötlands museum)        samt en revisor och en suppleant för granskning av stiftelsens verksamhet

att   förvalta föreningens fonder, donationer och övriga tillgångar.

§ 2.
Västergötlands Fornminnesförenings medlemmar kan vara dels enskilda personer dels stödjande medlemmar såsom föreningar med kulturhistorisk forskning eller hembygds- och kulturminnesvård på sitt program, liksom institutioner, företag och korporationer.

§ 3.
Medlemmar utövar sin rösträtt enligt § 9. Medlemsavgifter bestäms av årsmötet.

§ 4.
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av ordförande och vice ordförande samt lägst 12 och högst 18 ledamöter, vilka skall representera olika delar av landskapet. Ordförande och vice ordförande väljs för en tid av ett år och ledamöter för en tid av två år. Udda år väljes halva antalet ledamöter samt jämna år resterande hälft. Styrelsen är beslutför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst en tredjedel av styrelsens ledamöter skriftligen begär det. Styrelsen utser inom eller utom sig sekreterare och skattmästare. Det åligger styrelsen, att till årsmötet avge verksamhetsberättelse och redovisa årsbokslut för nästföregående kalenderår samt att förbereda frågor, som skall föreläggas årsmötet eller extra föreningsmöte.

§ 5.
Inom styrelsen utses årligen ett arbetsutskott om 6 ledamöter, som närmast under styrelsen har att svara för föreningens ekonomi och förvaltning samt upprätta förslag till verksamhetsberättelse och årsbokslut. Arbetsutskottet är beslutsmässigt när minst 4 ledamöter är närvarande.

§ 6.
Föreningens förvaltning och räkenskaper granskas av två revisorer utsedda av årsmötet för en tid av ett år.

§ 7.
Föreningens räkenskaper skall för varje kalenderår avslutas och jämte verksamhetsberättelsen avlämnas till revisorerna före den 1 april nästföljande år. Revisorerna skall före den 1 maj ha överlämnat sin berättelse till styrelsen.

§ 8.
Föreningen håller före juni månads utgång ordinarie årsmöte på dag och plats, som styrelsen bestämmer.
Extra föreningsmöte äger rum, då styrelsen så finner lämpligt, eller sådant för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst 20 medlemmar. Jämväl revisorerna kan påfordra extra föreningsmöte. Dag och plats för årsmöte och extra föreningsmöte skall delges medlemmarna senast 2 veckor i förväg.

§ 9.
Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, som avgörs genom lottning.Frågor och motioner, som skall behandlas på årsmöte eller extra föreningsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet. Vid årsmöte och extra föreningsmöte bör endast på föredragningslistan upptagna ärenden bli föremål för beslut.

Vid årsmötet skall förekomma:

1.  Val av ordförande för mötet.
2.  Val av sekreterare.
3.  Val av två justeringsmän.
4.  Fråga om mötets behöriga utlysning.
5.  Styrelsens verksamhetsberättelse jämte årsbokslut.
6.  Revisionsberättelse.
7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8.  Val av ordförande och vice ordförande för ett år.
9.  Val av ledamöter i styrelsen på sätt och för tid § 4 föreskriver.
10. Val av två revisorer och två suppleanter.
11. Förslag från styrelsen.
12. Inkomna motioner.
13. Beslut om medlemsavgifternas storlek.          

§ 10.
Ändring av dessa stadgar skall beslutas på två föreningsmöten, varav minst ett årsmöte.

§ 11.
Beslut om föreningens upplösning och dispositionen av dess egendom skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och därvid biträdas av minst 2/3 av de röstande. 


e-post:
info@vastergotlands-fornminnesforening.se


Upp